Privacy

Privacy policy – GLOBISS

Dit document bevat de omstandigheden waarin de NV GROUP GLOBISS NV, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Naamsestraat 9, KBO 0473.043.066 en haar verbonden vennootschappen, uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt evenals de wijze waarop wij deze beveiligen.

De NV CORE voert haar activiteiten uit samen met volgende verbonden vennootschappen:

Vennootschap Ondernemingsnr.  Adres
Core NV 0835.131.297 Naamsestraat 9 – Leuven
Group Globiss NV 0473.043.066 Naamsestraat 9 – Leuven
Immo Piot BVBA 0815.870.859 Naamsestraat 9 – Leuven
Studimmo C BVBA 0845.114.379 Naamsestraat 9 – Leuven
Studimmo G BVBA 0845.115.864 Naamsestraat 9 – Leuven
Studimmo K BVBA 0845.117.448 Naamsestraat 9 – Leuven
MyValue BVBA 0629.838.618 Naamsestraat 9 – Leuven

Deze ondernemingen bieden onder de gezamenlijke naam GLOBISS studentenkamers te huur aan, evenals andere diensten en faciliteiten (hierna samen GLOBISS),

GLOBISS verbindt zich ertoe om de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens zoals o.m. opgenomen in de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna “AVG”) strikt na te leven.

GLOBISS houdt eraan haar huurders en de bij haar activiteiten betrokken partijen te informeren omtrent welke persoonsgegevens zij bewaart, de wijze waarop dit gebeurt, evenals de redenen waarom zij dit doet. Deze informatie vindt u terug in de huidige privacy policy.

De huidige privacy policy betreft de gegevens waarbij GLOBISS optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, t.t.z. wanneer GLOBISS persoonsgegevens inzamelt voor haar eigen doeleinden en niet in opdracht van een klant of partner.

Indien u van oordeel bent dat deze Privacy niet op afdoende wijze uw privacy zou beschermen kan u ons steeds contacteren op info@globiss.be.


1) Verantwoordelijke.

Uw gegevens kunnen worden opgeslagen en bewerkt door GLOBISS in functie van de uitvoering van haar activiteiten en diensten.. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de NV GROUP GLOBISS NV, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Naamsestraat 9, KBO 0473.043.066. De verwerkingsverantwoordelijke kan worden bereikt via het e-mailadres info@globiss.be.


2) Categorieën van gegevens.

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door GLOBISS worden verwerkt :

o Naam en voornaam student
o Naam en voormaan ouders
o Geboortedatum
o Woonplaats
o Rekeningnummer
o Rijksregisternummer
o Vaste en/of mobiele telefoon
o E-mailadres
o Studierichting
o Camerabeelden (Parkings)
o Activiteiten op onze website
o IP-Adres
o Foto
o Eventueel bijkomende persoonsgegevens die worden verstrekt

Naast bovenstaande gegevens zal GETAWAY gebeurlijk eveneens bepaalde voor de betrokkene gevoelige persoonsgegevens gebruiken. Deze informatie betreft onder meer:

o Persoonsgegevens waaruit etnische afkomst kan worden afgeleid.

Deze potentieel gevoelige gegevens worden louter verwerkt in functie van het voldoen aan de geldende wetgeving.

Het is een verplichting voor GETAWAY om de gegevens die zij bewaart in de mate van het mogelijke up-to-date te houden. In die zin dient u ons bij nieuwe reservaties dan ook te berichten in voorkomend geval uw gegevens niet langer correct zijn en zodoende dienen te worden aangepast.


3) Doelstellingen en grondslagen van de verwerkingen.

GLOBISS zal uw persoonsgegevens in het algemeen slechts verwerken in de gevallen toegelaten door art. 6.1 AVG, t.t.z.:

- Wanneer dit noodzakelijk is in functie van het uitvoeren van een overeenkomst;
- Teneinde te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting;
- Wanneer dit noodzakelijk is om de vitale belagen van de betrokkene te beschermen;
- Wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de onderneming (b.v. voorkomen van fraude, interne administratie, direct marketing,…);
- Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

GLOBISS verwerkt uw persoonsgegevens in het bijzonder omwille van volgende doelstellingen:

- Teneinde GLOBISS toe te laten de prestaties waartoe zij zich verbindt optimaal uit te voeren, dit onder meer in het kader van studentenhuisvesting;
- Voor statistische analyse van de klanten en bezoekers van de website (http://www.globiss.be);
- Teneinde u – indien nodig – te contacteren in het kader van de diensten die door GLOBISS worden verstrekt, dit zal voornamelijk het geval zijn indien u een huurovereenkomst heeft afgesloten met GLOBISS;
- Het sturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen naar de huurders en andere betrokken partijen, dit onder meer met betrekking tot de uitvoering van haar doelstellingen;
- Het invorderen van achterstallige huurgelden;
- Het beschermen van de rechten van GLOBISS ingeval van enige vorm van betwisting i.v.m. een handeling of activiteit van GLOBISS.

Deze handelingen zijn ofwel gebaseerd op de overeenkomst en samenwerking tussen de huurder of de betrokkene en GLOBISS ofwel op de gerechtvaardigde belangen van GLOBISS teneinde een correcte en optimale dienstverlening te verzekeren.

Wat betreft de gerechtvaardigde belangen van GLOBISS worden de gegevens van de huurders en betrokkenen aangewend teneinde hen mededelingen te doen met betrekking tot de huur of diensten gelijkaardig of gerelateerd aan deze die zij voorheen reeds hebben aangeschaft of waarvan zij gebruik kunnen maken of reeds hebben gemaakt.

Inzake nieuwsbrieven hanteert GLOBISS een opt-in beleid. Dit betekent dat GLOBISS slechts nieuwsbrieven zal toesturen aan de betrokkenen of klanten die zich hiermee akkoord hebben verklaard.

De verwerking van de persoonsgegevens door GLOBISS kan eveneens gerechtvaardigd worden door de op GLOBISS rustende wettelijke verplichtingen. Zo is GLOBISS in dit kader onder meer onderworpen aan fiscale en boekhoudkundige regels die het bewaren en het overmaken van bepaalde persoonsgegevens aan de bevoegde administraties verplichten.


4) Bewaartermijnen.

GLOBISS zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens werden verzameld.

Na het aflopen (of beëindigen) van de huurovereenkomst zal GLOBISS uw gegevens nog 7 jaar bewaren in functie van haar fiscale en wettelijke verplichtingen.

Wat betreft overige diensten en verwerkingen zullen de gegevens minstens gedurende het uitvoeren van de diensten en verbintenissen vanwege GLOBISS worden bewaard. Nadien verbindt GLOBISS zich ertoe deze gegevens niet langer te bewaren dan 7 jaar.

In voorkomend geval hierbij gegevens worden verwerkt die niet verplicht dienen te worden bewaard zal GLOBISS deze gegevens sneller verwijderen (bv. uw foto’s na max. …. maanden/jaar na het einde van de huurovereenkomst).

Na deze periodes zullen alle persoonsgegevens worden verwijderd behoudens de hierna volgende categorieën:

-  Indien de betrokkene de newsletters van GLOBISS wenst te ontvangen.
- Eventuele gegevens die door wettelijke verplichtingen dienen te worden bewaard.


5) Doorgifte en derden.

In principe zullen uw gegevens louter intern door GLOBISS (en eventuele verbonden vennootschappen evenals rechtsopvolgers) worden behandeld. In functie van het uitvoeren van haar doelstellingen en taken zullen eveneens gegevens worden gedeeld en samengelegd met onderstaande verbonden vennootschappen:

- IMMO PIOT BVBA
- GROUP GOBBIS NV
- CORE NV
- STUDIMMO C BVBA
- STUDIMMO G BVBA
- STUDIMMO K BVBA
- MYVALUE BVBA

De persoonsgegevens die door GLOBISS worden verwerkt zullen door de verschillende medewerkers van GLOBISS kunnen worden gebruikt teneinde een zo goed mogelijke dienstverlening te garanderen.

GLOBISS garandeert hierbij dat haar werknemers enkel deze persoonsgegevens zal gebruiken en verwerken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van zijn of haar taken. GLOBISS garandeert dat iedere verwerking die door of voor haar door een verwerker geschiedt conform de geldende regelgeving zal gebeuren.

GLOBISS doet eveneens beroep op bepaalde verwerkers teneinde haar dienstverlening optimaal te houden. Dit betreft:

- Internet omgeving (hosting website, Wifi voorzieningen edm.);
- IT-Infrastructuur (Servers, CRM, mailservice edm.);
- ISP en telefonie aanbieders;
- Financiële dienstverleners;
- Beveiligingsfirma’s (parkings).

Aangezien deze externe partijen in aanraking kunnen komen met persoonsgegevens verbindt GLOBISS zich ertoe om de nodige verwerkersovereenkomsten met dergelijke externe partijen af te sluiten teneinde een adequate bescherming van persoonsgegevens te kunnen verzekeren.

Soms is GLOBISS ook verplicht om uw persoonsgegevens over te maken aan derden. Dit is voornamelijk het geval indien een wet of een gerechtelijke beslissing ons hiertoe verplicht of indien publieke instanties het recht hebben om deze gegevens van ons te vragen. In principe zullen uw gegevens niet worden overgedragen naar derde landen (buiten de Europese Unie) noch aan enige internationale organisaties.

Statistische gegevens omtrent de verhuur van kamers en appartementen zullen eveneens aan bepaalde overheidsinstanties worden overgemaakt.

Naast deze ontvangers zal GLOBISS geen persoonsgegevens aan een derde doorgeven zonder uw voorafgaande goedkeuring.


6) Rechten van de betrokkene.

U heeft het recht op inzage en verbetering met betrekking tot de persoonsgegevens die GLOBISS van u bewaart. Daarnaast kunt u eveneens het verwijderen van uw gegevens vragen in de gevallen zoals ze door de wetgeving worden voorzien, o.m.:

- Indien de gegevens niet langer nodig om de doeleinden van de verwerkingen ervan te vervullen.
- Indien u uw toestemming hebt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond tot verwerking bestaat
- Indien u uw recht op bezwaar hebt uitgeoefend
- Indien er sprake is van een onrechtmatige verwerking
- Teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting

U heeft ook het recht de goedkeuring die werd gegeven voor een verwerking van uw persoonsgegevens opnieuw in te trekken (indien de verwerking op basis van toestemming is gebeurd), en onder voorbehoud van de eventuele invloed daarvan op enige dienstverlening.

Indien u de verwerking van de gegevens door GLOBISS betwist, kunt u om de beperking van de verwerking verzoeken tot een oplossing voor deze betwisting werd gevonden.

Tot slot bezit u eveneens een recht op overdracht van uw gegevens indien de verwerking ervan gebeurt via geautomatiseerde procedés. U kan zich eveneens, zonder enige rechtvaardiging, verzetten tegen het gebruiken van de persoonsgegevens voor direct marketing.

Indien u deze rechten wenst uit te voeren kunt u een e-mail sturen naar het adres: info@globiss.be.

Om de identiteit van de aanvrager te kunnen nagaan en te vermijden dat een onbevoegde persoon toegang zou krijgen tot persoonsgegevens die deze persoon niet aanbelangen, dient hierbij een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of paspoort gevoegd te worden.

Indien u meent dat daartoe aanleiding bestaat kan u een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be
  
7) Cookies

Wanneer u onze websites probeert GLOBISS uw ervaring zo aangenaam mogelijk te maken. Om die reden wordt er gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die soms worden gedownload op uw computer of mobiele toestellen wanneer u de website voor het eerst bezoek, zodat we weten wie u bent. Doorgaans bevatten cookies twee soorten informatie: een websitenaam en een unieke gebruikers-ID. Cookies alleen kunnen niet gebruikt worden om u te identificeren, ze kunnen wel worden gebruikt om uw IP-adres te identificeren. Cookies helpen GLOBISS en/of websites van derden om uw computer of mobiel toestel te herkennen bij uw volgend bezoek en helpen ons bij het herinneren van uw gebruikersnaam en voorkeuren, het analyseren van de werking van de website en bieden ons de mogelijk u inhoud aan te bieden die voor u relevant is.

Over het algemeen kunnen cookies die op deze website worden gebruikt de volgende functies uitvoeren:

- Essentieel: deze tijdelijke cookies blijven alleen in de map met cookies van uw browser staan totdat u onze website verlaat;
- Prestaties: deze cookies worden op uw computer opgeslagen - ze bevatten geen persoonlijke informatie en worden gebruikt om de prestaties te verbeteren en te helpen bij het navigeren. Ze blijven langer in de cookiemap van uw browser dan "Essentiële" cookies (afhankelijk van uw browserinstellingen).

Wij gebruiken of staan derde partijen toe om cookies aan te leveren die in de bovenstaande categorieën vallen. GLOBISS maakt gebruik van Google Analytics om te helpen bij het volgen van ons websiteverkeer en cookies kunnen ook worden aangeboden via http://www.globiss.be GLOBI.SS kan ook cookies van derden gebruiken om haar te helpen bij marktonderzoek, het bijhouden van inkomsten, het verbeteren van de sitefunctionaliteit en het controleren van de naleving van de Algemene voorwaarden en het auteursrechtbeleid zoals vermeld in de Algemene voorwaarden.

Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we dit soort cookies op uw apparaat kunnen plaatsen.
GLOBISS heeft koppelingen naar sociale netwerksites (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: Facebook, Instagram, LinkedIn, ...) van http://www.globiss.be . Deze websites kunnen cookies op uw computer plaatsen. GLOBISS heeft geen controle over hoe zij hun cookies gebruiken en wij raden u aan hun website te bezoeken om te zien hoe zij cookies gebruiken.

Meer informatie over cookies kan u terugvinden op http://www.aboutcookies.org Houd .er rekening mee dat u door het blokkeren of verwijderen van cookies mogelijk niet ten volle kunt profiteren van onze website.

8) Beveiliging van de gegevens.

GLOBISS controleert permanent de beveiliging van de persoonsgegevens die binnen haar organisatie worden bewaard en verwerkt. Als verantwoordelijke voor de verwerking en als potentieel verwerker verbindt GLOBISS zich er toe alle nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om te vermijden dat onbevoegde personen toegang krijgen tot de persoonsgegevens die haar werden toevertrouwd. Hiermee tracht zij eveneens het verlies, de vernietiging of de niet toegestane verdeling van deze gegevens te vermijden.

GLOBISS gebruikt systemen die regelmatig worden geüpdatet, de toegang tot de persoonsgegevens beperken en firewalls bevatten die overeenstemmen met de geldende standaard hieromtrent. GLOBISS verbindt er zich toe u te informeren omtrent iedere inbreuk op deze privacy-statement die een ernstige impact op u kan hebben.

9) Aanpassingen.

Het staat GLOBISS vrij deze privacy-statement van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen, desgevallend in functie van wijzigende wetgeving.

Short stay in style